Liider minus endas (LME, ingl The Leader in Me) on kogu kooli kaasav muutuste protsess. Ta õpetab noortele 21. sajandi liidriks olemise ja toimetuleku suutlikkusi, luues neid võimestava kultuuri põhimõtte alusel, et iga laps saab olla liider.

Algatati õpetajate poolt: lahendus praktikult praktikutele

Liider minus endas” programmi töötas välja A.B. Combs kooli (USA) direktor Muriel Summers koos oma meeskonnaga. Tagasiside kogukonnast suunas teda valima kooli juhtivaks teemaks liidriks olemine.

Koostöös FranklinCoveyga, töötas kooli meeskond välja ja viis ellu liidriks olemise mudeli (Liider minus endas), mille aluseks on dr. Stephen R. Covey “Väga efektiivse inimese 7 Harjumust”, Baldridge kvaliteedi juhtimise töövahendid ja teised hariduse parimad praktikad.

Mõne aasta jooksul saavutas A.B. Combs kool täieliku muutuse ning valiti USA parimaks regionaalseks põhikooliks, seda kaks korda järjest. Muriel Summers valiti aasta koolidirektoriks.

A.B. Combs saavutas selle täites vajadused, mida lapsevanemad ja tööandjad olid esile toonud. Summers küsis lapsevanematelt, äri- ja kogukonna liidritelt, mida nad ootasid oma koolidelt. Vastused kinnitasid, et enamik inimesi usub ‒ koolid ei peaks olema fokuseeritud vaid kõrgetele tulemustele testides, vaid peaks võimestama õpilasi arendama oma täielikku potentsiaali. Eesti kontekstis tähendab see, et kõrged PISA numbrid üksi ei aita ‒ PISAst ei piisa.

Liider minus endas protsess toimib ainulaadselt põhimõtte alusel, et hariduse kolm väljakutset (akadeemia, kultuur, liidriks olemine/elus toimetuleku oskused) saavad üksteist positiivselt mõjutada ja neid on vaja arendada sünergiliselt, integreeritud lähenemisega.

LME arendab kultuuri, mis toetab iseloomu kujundavaid harjumusi igas õpilases, isiklikku liidriks olemist ja ühiseid väärtusi. Ta arendab õpilastes suutlikkust toime tulla 21. sajandil valdkondades, mida äriliidrid kõige sagedamini nimetavad ja ootavad: kriitiline mõtlemine, kommunikatsioon, kreatiivsus (loovus) ja koostöö. Need on, mida nad silmas peavad inimeste tööle võtmisel ja edendamisel.

LME oluline omadus on, et ta ei ole veel üks eriprogramm: ta ei võistle nendega. Vastupidi, tugevam õpilase enesejuhtimine ja suutlikkused võtmevaldkondades toetavad nende paremat elluviimist.

A.B. Combs koolis mõõdeti tulemusi:

• tõusid akadeemilised tulemused,
• vähenesid korrarikkumised, seda oluliselt allapoole koolielu takistavat taset,
• suurenes lapsevanemate ja õpetajate rahulolu.

Sarnased tulemusi teatavad järjekindlalt ligi 5000 kooli üle 60 riigis. “Liider minus endas” (Leader in Me) on heaks kiidetud CASEL poolt kui tõendispõhine sotsiaal-emotsionaale õppe protsess (lasteaiast 6. klassini).

Etableeritud koolides läbiviidud teaduslikke uuringute kohta leiate infrormatsiooone siit https://www.leaderinme.org/research-highlights-leadership/) Eesti pilootprojektide tulemuste uuringud on planeeritud peale õppeaasta 2019-2010 lõppu.

Peetri kool otsustas olla liider LME Eestisse toomisel

Liidriks olemine ei ole sellele koolile võõras. 2009 oli ta üks 54st koolist maailmas tunnustatud Microsoft Innovative Schools programmis. 2013 oli ta üks kolmest koolist Eestis, nimetatud Rajaleidja kooliks. 2014 jõudis kooli juhtkond äratundmisele, et 21. sajandil oli vajalik lastele anda paremad võimalused eduks töö ja isiklikus elus, kui olemasolev programm andis.

Lapsevanemate toetusega valis kool selleks välja “Liider minus endas” programmi ‒ isegi ilma riigi toetuseta.

Ametliku toetuse puudus neid ei heidutanud. Programmi elluviimiseks sai loodud töögrupp lapsevanemate, õpetajate ja kooli juhtkonna osalusega. Pilootprojekt sai käivitatud 2015 aasta sügisel, seda 4-päevase kogu kooli personali koolitusega programmi nägemuse ja elluviimise sammudest.

Pharos Education MTÜ (juhitud FranklinCovey programmide 1998 aastal maaletooja poolt) on omandanud FranklinCovey haridusele suunatud programmide litsentsi Eestis. Eestindatud on ligi 2000 lk maailmaklassi tasemel õpilaste õppematerjali ja õpetajate juhendeid lasteaiast kuni 6. klassini ning jätkub materjalide eestindamine kuni 12. klassini.

Tähelepanu väärt on täiesti uued, täiuslikud materjalid, mis keskenduvad teismeliste väljakutsetele, kaasa arvatud elukutse valikut ja ettevalmistus kõrghariduse alustamiseks.

Lisaks Peetri koolile viiakse läbi pilootprojekt koolide grupiga Pärnus, seekord Innove idutoetusega. Kõikides projektides jätkab Pharos kooli personali moodustanud Tuletorni meeskondade professionaalset coachimist. Allolevale pildile on jäänud Pärnu pilootprojektis osalevad õpetajad.

Miks ei peaks igal lapsel Eestis olema võimalus omandada suutlikkused ja enesekindlus et 21. sajandil liider olla? Kogemustest pilootprojektidega on meil eestindatud koolitusmaterjalid ja kogenud koolitajad, et aidata teisi koole alustada pilootprogramme üle Eesti. Huvilistest ei ole puudus.

Kuid puudu on raha. Edukate pilootprojektidega loodame väärida HTM toetust. Vahepeal sõltuvad need vanemate annetustest, et katta enamik õpetajate koolituste ja õpilaste töövihikute kuludest. On ka uus mudel, millega programmi kulud tavalises koolis on suurusjärgus 2 € õpilase pealt kuus.

Aga sellest ei piisa. On asutatud Liider Minus Endas MTÜ võimaldamaks programmi eesmärkide toetust laiemal pinnal Eesti haridus-, äri-, ja poliitikaliidrite poolt.

Vajame toetust äriliidritelt, kes tajuvad programmi väärtust, näevad selles võimalust anda panus sotsiaalse vastutuse nimel ning tunnevad Eesti tulevate liidrite arenduse vajadust.

Loodame et just Teie tahate olla üks nendest liidritest. Palun võtke ühendust Pharos juhiga selgitamaks, kuidas võiks olla teile sobivaim viis seda teostada: Catlin Juursalu,  catlin@franklincovey.ee,  +372 56 231 253

Loe Liider Minus Endas põhjalikumat kirjeldust